Būvuzraudzība

SIA Northproject veic būvuzraudzību atbilstoši LR spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

Izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitātes kontrole atbilstoši projekta dokumentācijai un normatīvajiem dokumentiem kas ietver pielietoto materiālu un iekārtu atbilstības tehniskajam projektam un pastāvošajiem normatīvajiem dokumentiem kontrole, kā arī būvdarbu tehnoloģisko procesu ievērošanas kontrole. Veikto darbu pieņemšana atbilstoši būvprojektam un LR normatīvo aktu prasībām, kas ietver būvniecības izpilddokumentācijas kontroli.

Noskaidro sava projekta cenu

Noskaidor Cenu
 • Būvniecības Projektu Vadībai;
 • Būvuzraudzībai.
 • Projektu Tāmēšanai;
 • Northproject Rekvizīti

  SIA „Northproject”
  A. Grīna bulvāris 1-25, Rīga, LV-1048
  Vienotās reģistr. Nr.: 40003823356
  AS Swedbank, HABALV22
  Konts: LV24HABA0551013121357

  Telefons: +371 67772103
  [email protected]